Izmaksas

Cik tas maksā?

Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 09.11.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.12., 7.§), no 2018. gada 1. janvāra SAC "Zemgale" tiek noteikta sekojoša uzturēšanās maksa:
• uzturēšanās maksa dienā – EUR 20.00 (divdesmit euro);
• uzturēšanās maksa personām, kurām pamata dzīves vieta vismaz 1 (vienu) gadu pirms iestāšanās SAC "Zemgale", ir deklarēta Ozolnieku novadā – EUR 14,00 (četrpadsmit euro) dienā;
• Uzturēšanās maksa vienvietīgā istabā – EUR 21.00 (divdesmit viens euro) dienā;
• Maksa par sociālo gultu – EUR 21.00 (divdesmit viens euro) dienā.