Izmaksas

Cik tas maksā?

Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 28.02.2020. lēmumu Nr.12 (sēdes protokols Nr.3), no 2020. gada 1. aprīļa SAC "Zemgale" tiek noteikta sekojoša uzturēšanās maksa:
• uzturēšanās maksa dienā – EUR 23.00 (divdesmit trīs euro);
• uzturēšanās maksa personām, kurām pamata dzīves vieta vismaz 1 (vienu) gadu pirms iestāšanās SAC "Zemgale", ir deklarēta Ozolnieku novadā – EUR 17,00 (septiņpadsmit euro) dienā;
• Uzturēšanās maksa vienvietīgā istabā – EUR 25.00 (divdesmit pieci euro) dienā;
• Maksa par sociālo gultu – EUR 24.00 (divdesmit četri euro) dienā.