Pakalpojumi

Ilglaicīgā aprūpe

• nodrošinām iemītniekus ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
• apgādājam iemītniekus ar veļu, apģērbu un apaviem;
• organizējam iemītnieku medicīnisko aprūpi;
• organizējam racionālu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
• veicam sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
• saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.panta 2.punkta 1. un 2. daļu, izmaksājam 15% no klienta pensijas, piemaksas pie pensijas, citas valsts pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, personīgiem izdevumiem;
• organizējam kultūras un atpūtas pasākumus;
• pēc iemītnieku vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• organizējam palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.

Īslaicīgā aprūpe

Īslaicīga aprūpe – pēc pārciestiem insultiem, infarktiem, pēc slimnīcas periodā, ja nepieciešama pastāvīga kopšana un aprūpe.
Lai saņemtu īslaicīgu aprūpi, nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums un pašvaldības sociālā dienesta lēmums.

Klientu ar vecuma demenci aprūpe

Klienti ar vecuma demenci saņem sekojošus pakalpojumus:
• racionālu ēdināšanu (4x dienā), ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
• kvalitatīvu medicīnisko aprūpi;
• sociālo un medicīnisko rehabilitāciju, atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
• Koriģējošo un stabilizējošo vingrošanu;
• konstruktīvu brīvā laika pavadīšanu.

Klients tiek nodrošināts:
• ar palīdzību individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī juridisko palīdzību;
• ar iespēju apmeklēt kultūras un atpūtas pasākumus;
• ar radošajām aktivitātēm;
• ar pastaigām svaigā gaisā;
• ar veļu, apģērbu un apaviem.